Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ
Đăng ngày: 05/02/2016
1. Chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Mục tiêu chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sơ vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo:
2.1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện:
- Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;
- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm, chương trình, dự án về Giáo dục và đào tạo, biện pháp tổ chức và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;
- Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông) Trường Tiểu học, cở sớ giáo dục mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: Trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường Tiểu học, cơ sở ơiáo dục mầm non; cho phép thành lập đình chỉ hoạt động các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quvền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật;
2.2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn, tuvên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn, thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
2.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương;
2.5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.
2.6. Hướng dẫn kiểm tra, thanh tra cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện; chủ trì và phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
2.7. Giúp Uý ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và quv định của pháp luật.
2.8. Phối họp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của sở Giáo dục và đào tạo và Sở Tài chính.
2.9. Kiểm tra, thanh tra và xủ lý vi phạm theo thẩm quyền về việc: Thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các quv định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.
2.10. Quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của phòng, phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu việc tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của uỷ ban nhân dân huyện;
2.11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện và quy định của pháp luật.
2.12. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.
2.13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

* Theo Quyết định số 1825/2009/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của UBND huyện Yên Mỹ
Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Thi Olympic tiếng Anh trên mạng
Thi giải Toán qua mạng
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục
Hệ thống quản lý Kiểm định chất lượng giáo dục
Hệ thống Phổ cập - Xoá mù chữ
Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục
Sở Giáo dục Hưng Yên
Văn bản của UBND tỉnh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên đoàn lao động tỉnh
Tỉnh Đoàn Hưng Yên
Bộ Nội vụ