Công đoàn Giáo dục tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ 2012-2015 và sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I

Công đoàn Giáo dục tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ 2012-2015 và sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2015-2016
Đăng ngày: 02/02/2016
Hoà chung trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trong không khí cả nước chuẩn bị đón mừng ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Được sự đồng ý của Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Phòng GD&ĐT. Hôm nay, Công đoàn giáo dục huyện Yên Mỹ long trọng tổ chức hội nghị sơ kết phong trào CNVC và hoạt động công đoàn, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn học kỳ II năm học 2015-2016.
Công đoàn Giáo dục tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ 2012-2015 và sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2015-2016

Về dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Hải - Phó bí thư chi  bộ, Phó trưởng Phòng GD&ĐT cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục và 56 đồng chí Chủ tịch Công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
Hội nghị tiến hành các nội dung: Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2015-2016; Báo cáo sơ kết nhiệm kỳ 2012-2017; Tham luận của các Công đoàn cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn trình bày Báo cáo sơ kết học kỳ I, Nội dung báo cáo nêu rõ:
- Tình hình đội ngũ CB, GV, CNV trong ngành:
Năm học 2015-2016: Ngành giáo dục huyện Yên Mỹ có 56 CĐCS trực thuộc
Tổng số CNVC-LĐ toàn ngành: 1.698 người, nữ 1.447 tỷ lệ 87%
Tổng số đoàn viên công đoàn:  1.657 người,  nữ có 1.441 tỷ lệ 87%
- Chất lượng đội ngũ:
Mầm non: Đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 57%
Tiểu học: Đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 90%
THCS: Đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 72%
Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2015-2016.
- Đề nghị Công đoàn cấp trên, Hội chữ thập đỏ huyện hỗ trợ cho 10 giáo viên và 45 học sinh của các trường MN, TH và THCS.
- Công đoàn Giáo dục đã phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức thăm và tặng quà nguyên cán bộ Phòng GD&ĐT, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Nhà giáo ưu tú trên địa bàn nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
- Kết quả việc thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa” toàn ngành quyên góp được 96.800.000đ.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện (đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ tình nghĩa...) đạt 351.051.000đ.
- Công đoàn các trường luôn tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công nhiều Hội thi, cuộc thi và công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.
- Công đoàn phối hợp với chính quyền tích cực phát động hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục, kết quả: Tổng toàn ngành xã hội hoá được 3.881.000.000, trong đó: MN 2.085.000.000đ, TH 1.221.000.000đ, THCS 675.000.000đ.
- Một số nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2015-2016
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thức 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI  “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;  thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng bộ GD&ĐT về nhiệm vụ năm học 2015-2016. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
- Tích cực, chủ động phối hợp với chuyên môn phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các hoạt động thể thao văn hóa để nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn; tạo động lực, điều kiện để nâng cao chất lượng đội ngũ, làm cơ sở cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục một cách triệt để.
- Tiếp tục phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên công đoàn, người lao động; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động; Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, trợ cấp thăm hỏi đoàn viên lúc ốm đau, hoạn nạn, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động công đoàn theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thông tin, báo cáo; chủ động tham gia quản lý giáo dục, thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học, những chủ trương và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hưng Yên, phòng GD&ĐT Yên Mỹ.
- Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ đối với đoàn viên công đoàn, nhất là đối với cán bộ công đoàn ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác xây dựng đoàn vững mạnh; tuyên truyền kết nạp đoàn viên mới và tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai giỏi” gắn với phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” .
- Tăng cường công tác kiểm tra, công tác tự kiểm tra việc thực hiện Điều lệ CĐVN, việc thực hiện các quy chế, quy định và các chương trình hoạt động của công đoàn; chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân các đơn vị thực hiện tốt vai trò chức trách nhằm giữ vững kỷ cương; bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ trong các đơn vị trường học.
- Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.

Đồng chí Vũ Đức Thuỳ - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thay mặt Ban Thường vụ thông qua báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn nửa nhiệm kỳ 2012-2017, báo cáo đánh giá chi tiết các hoạt động của Công đoàn Giáo dục từ năm 2012 đến hết năm 2015.

Đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu đến hết nhiệm kỳ:
- Đẩy mạnh và đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền mang tính truyền thống, tập trung thực hiện tốt hơn nữa các cuộc vận động do Bộ giáo dục phát động, không chấp nhận sự suy thoái về đạo đức, phẩm chất của nhà giáo
Tiếp tục tổ chức vận động đoàn viên và người lao động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh" để cùng với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt các chuẩn hoá trong ngành giáo dục
Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu về bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ theo tinh thần nghị quyết XV tỉnh uỷ của Tỉnh uỷ Hưng Yên, đề án bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo của ngành giáo dục huyện nhà.
Cụ thể: Thực hiện chuẩn hoá đến năm 2017: 65% GV mầm non, 95% GV TH&75 % GV THCS có trình độ trên chuẩn.
Công đoàn tích cực tham gia quản lý nhà trường, tham gia các hoạt động chuyên môn. Đổi mới phương pháp dạy học hiện đại theo hướng phù hợp với thực tiễn, triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình trường học mới ở bậc tiểu học và THCS trên diện rộng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và giảng dạy, Tích cực tham gia xây dựng trường chuẩn Quốc gia, hiện đại hoá thiết bị dạy học
Tích cực tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, chống bạo lực trong nhà trường, vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống
Tích cực tham gia xây dựng đảng, phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng bồi dưỡng kết nạp
- Chủ động nghiên cứu và tham gia với chính quyền xây dựng phương án xếp sắp lao động, phân công giảng dạy hợp lý theo đúng chuyên ngành đào tạo
Tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện luật lao động, luật BHXH, BHYT đối với người lao động. Thường xuyên đề xuất với chuyên môn triển khai nhanh các chính sách có liên quan đến người lao động, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với CBCC trong ngành.
Kịp thời phát hiện kiên quyết ngăn chặn và kiến nghị với cơ quan chức năng xử lý thích đáng những hành vi xâm phạm đến danh dự và phẩm chất nhà giáo và người lao động trong ngành
Chủ động nghiên cứu đề suất và phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm nhằm cải thiện đời sống tinh thần cho đoàn viên lao động, tạo động lực thúc đẩy CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Duy trì và đẩy mạnh phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp" trong cơ quan đơn vị
-  Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt", phong trào “ Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"  gắn với việc thực hiện đổi mới nội dung phương pháp dạy của thày với đổi mới cách học của trò. Vận động đoàn viên - người lao động tích cực tham gia phong trào tự làm đồ dùng dạy học, sử dụng đồ dùng dạy học. Công đoàn cùng với chuyên môn xây dựng chỉ tiêu thi đua, quy trình thi đua, chế độ khen thưởng phù hợp để khuyến khích tài năng
Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, phát huy tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ và sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục đáp ứng yêu cầu của đất nước
- Củng cố ổn định hệ thống tổ chức công đoàn, xây dựng mô hình tổ chức hoạt động trong hệ thống công đoàn
Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo trong hoạt động công đoàn gắn liền với cải cách hành chính của Chính phủ, của ngành, phát triển đoàn viên, đẩy mạnh hoạt động công đoàn ngoài công lập
Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực, bản lĩnh đại diện cho tiếng nói và lợi ích của đoàn viên, người lao động, nâng cao chất lựng hiệu quả hoạt động
Bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú vào tổ chức đảng, nâng cao tỷ lệ phát triển đảng trong toàn ngành hàng nămlên từ 2-3% ở mỗi đơn vị
Tăng cường hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn các cấp, kịp thời giải quyết các ý kiến kiến nghị của đoàn viên
Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, trang bị đủ tài liệu để cán bộ công đoàn nghiên cứu học tập
- Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, tích cực tuyên truyền thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến nữ CBGVNLĐ; quan tâm chăm lo đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ, phối hợp với chuyên môn trong việc giới thiệu và quy hoạch cán bộ nữ tham gia các chức danh quản lý.
- Tiếp tục làm tốt công tác KTCĐ, chỉ đạo thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các đơn vị nhà trường.
- Tiếp tuc phối hợp với Ban giám hiệu và các lực lượng xã hội làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường CSVC góp phần tăng động lực cho giáo dục phát triển bền vững.
- Làm tốt việc huy động và sử dụng có hiệu quả các laoij quỹ trong tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác hỗ trợ và giúp đỡ đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị
IMG_3680.JPG
(Đ/c Đỗ Văn Hải - Phó Bí thư chi bộ Phòng GD&ĐT, Phó Trưởng phòng phát biểu tại Hội nghị)

IMG_3676.JPG
(Đ/c Nguyễn Văn Vân - Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn GD, điều hành nội dung tham luận)

IMG_3678.JPG
Nguyễn Văn Cường
Các tin liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Thi Olympic tiếng Anh trên mạng
Thi giải Toán qua mạng
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục
Hệ thống quản lý Kiểm định chất lượng giáo dục
Hệ thống Phổ cập - Xoá mù chữ
Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục
Sở Giáo dục Hưng Yên
Văn bản của UBND tỉnh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên đoàn lao động tỉnh
Tỉnh Đoàn Hưng Yên
Bộ Nội vụ